PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika (turpmāk - Politika) sniedz informāciju par to, kāpēc STORENT SIA apkopo, izmanto vai kopīgo Jūsu personas datus saistībā ar Jūsu kā klienta attiecībām ar STORENT SIA. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Politiku.

STORENT SIA rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, STORENT SIA ir izstrādājusi Politiku, ar mērķi sniegt Jums Regulā paredzēto informāciju.

STORENT SIA ievēro sekojošus datu apstrādes pamatprincipus:

 • personas dati tiek iegūti tikai ar skaidri definētu un likumīgu mērķi;
 • personas dati tiek apstrādāti tikai atbilstoši likumam un taisnīgi:
 • personas dati tiek atbilstoši atjaunināti;
 • personas dati tiek uzglabāti droši un ne ilgāk kā tie ir nepieciešami noteiktā mērķa sasniegšanai vai ne ilgāk kā ir noteikts normatīvajos aktos;
 • personas datus apstrādā tikai tie STORENT SIA darbinieki, kuru darba pienākumi paredz šādu funkciju, vai atbilstoši pilnvarotas personas.

Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs nododat STORENT SIA personas datus.

Mēs izmantojam sīkfailus (hotjar.com), lai analizētu datplūsmu vietnē storent.lv, personalizētu vietnes saturu un uzlabotu jūsu pieredzi šajā vietnē. Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz  hotjar.com atrunu par datu ievākšanu: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

1. DATU PĀRZINIS

Saskaņā ar spēkā esošiem personu datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem STORENT SIA ir datu pārzinis. STORENT SIA ir atbildīgs par to, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šai Politikai un normatīvajiem aktiem, kas regulē personu datu aizsardzību.

Datu pārziņa kontaktinformācija:

STORENT SIA, Reģistrācijas Nr.: 40103164284

Adrese: Zolitūdes iela 89, Rīga, LV-1046, Tālrunis: 20275000

Par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:

Adrese: Zolitūdes iela 89, Rīga, LV-1046, E-pasts: privacy.lv@storent.com

2. PERSONAS DATU IEGŪŠANA

STORENT SIA ir atbildīga par tiem personas datiem, kurus pats Lietotājs (identificējama fiziskā persona) ir nodevis STORENT SIA (aizpildot pieteikuma formas, ievadot datus aplikācijās, sazinoties ar STORENT SIA sociālajos tīklos vai apmeklējot STORENT SIA klientu apkalpošanas centrus), kā arī par tiem personas datiem, kurus STORENT SIA kādā citā veidā ir ieguvusi no līguma izrietošo saistību izpildei.

Personas dati, ko STORENT SIA iegūst, ietver, piemēram, šādas datu kategorijas:

 • pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati;
 • saziņas dati, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs, amats pārstāvētajā uzņēmumā un pilnvarojuma dati, vēlamās saziņas valodas iestatījumi. Saziņas dati sevī ietver arī saziņas saturu – e-pasti, vēstules, faksi, darbinieku piezīmes par sarunas saturu;
 • informācija, kas saistīta ar klientu attiecībām, piemēram, sagatavoto piedāvājumu vēsture, pasūtījumu vēsture, nomas darījumu vēsture (nomātais aprīkojums, nomas sākuma un beigu datumi, nomas tehnikas izmantošanas adrese, izmantotie papildus pakalpojumi);
 • maksātnespējas novērtējuma un parādsaistību dati (ieskaitot parāda apjomu, parādsaistību sākuma un beigu datumu un citus datus, ko STORENT SIA saņem no parādu atgūšanas vai kredītinformācijas uzņēmumiem);
 • citi dati, kas radīti līguma izpildes ietvaros.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

STORENT SIA apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

3.1. Identifikācija un pakalpojumu sniegšana

Jūsu personas datu vākšanas mērķis ir Jūs identificēt (tai skaitā, izmantojot digitālos risinājumus, piemēram, Smart ID), sniegt Jums STORENT SIA pakalpojumus, izpildīt vai sagatavot līgumu, un pārvaldīt un uzturēt klientu attiecības starp STORENT SIA un Jums vai Jūsu uzņēmumu, ko Jūs pārstāvat kā vadītājs, pilnvarotā persona, kontaktpersona vai jebkādā citā veidā. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līgums starp Jums vai Jūsu pārstāvēto uzņēmumu un STORENT SIA.

3.2. Dati saistībā ar maksātspējas novērtēšanu un parādu atgūšanu

STORENT SIA arī apstrādā Jūsu personas datus, lai novērtētu Jūsu maksātspēju. Gadījumā, ja Jūs neveiksiet savlaicīgu rēķinu apmaksu, STORENT SIA var nodot Jūsu personas datus parādu piedziņas kompānijai (piemēram, BaltRisk) un/vai nodot kādā no parādnieku reģistriem, piemēram, Kredītu Informācijas Birojs. Šādos gadījumos personas datu apstrādes pamats ir STORENT SIA leģitīmās intereses nodrošināt STORENT SIA interešu aizsardzību, un STORENT SIA tiesiskās intereses saņemt samaksu par saviem pakalpojumiem.

3.3. Ar finanšu uzskaiti saistītie dati

Lai izpildītu STORENT SIA saistības atbilstoši spēkā esošajiem grāmatvedības un nodokļu tiesību aktiem, STORENT SIA apstrādās Jūsu personas datus šo aktu noteiktajā apjomā un termiņā.

3.4. Mārketings

STORENT SIA var izmantot personas datus, lai sazinātos ar Jums, nosūtītu Jums informāciju, kas saistīta ar STORENT SIA sniegtajiem pakalpojumiem, lai informētu Jūs par izmaiņām STORENT SIA piedāvātajos produktos un pakalpojumos, kā arī lai aicinātu Jūs sniegt atsauksmes par STORENT SIA produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem. Minēto datu apstrādes tiesiskais pamats ir Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 8.pants.

STORENT SIA var Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par STORENT SIA produktiem un pakalpojumiem, mārketinga akcijām un citiem pakalpojumiem. STORENT SIA nodrošina Jums iespēju jebkurā laikā atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pastu:  privacy.lv@storent.com.

Tāpat personas datu apstrādes ietvaros STORENT SIA var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko piedāvājuma saturu.

3.5. Videonovērošana

STORENT SIA paturam sev tiesības iegūt video informāciju (videokameras) ar mērķi nodrošināt darbinieku, citu datu subjektu un īpašuma drošību. Jūs tiksiet informēti par notiekošu videonovērošau ar informatīvām zīmēm ar videokameras simbolu un STORENT SIA rekvizītiem, kas tiek uzstādītas pie ieejas zonā vai telpā, kas tiek monitorēta. Telpas, kurās datu subjekts pamatoti sagaida pilnīgu personas datu saglabāšanu, netiek pakļautas videonovērošanai.

4. PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA

STORENT SIA nepārdod vai kā citādi nenodod Lietotāja personas datus trešajām pusēm.

Dati tiek izpausti tiem STORENT SIA darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu darījumu un/vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

STORENT SIA var nodot Lietotāja personas datus:

 • STORENT SIA līgumpartneriem un apakšuzņēmumiem, kas kā apstrādātāji un apakšapstrādātāji saskaņā ar STORENT SIA instrukcijām nodrošina Pakalpojumu;
 • varas institūcijām vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem, ja ir aizdomas par noziedzīgām vai neatbilstošām darbībām;
 • varas institūcijām, juridisko pakalpojumu sniedzējiem vai citām pusēm, ja STORENT SIA to pieprasa likums vai varas iestādes izpildraksts.

STORENT SIA Lietotāju personas datus nodod tikai tām trešajām personām, kurām uzticas. Lai nodrošināt, ka Lietotāja personas dati tiku apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem privātuma tiesību aktiem, STORENT SIA partnerus izvēlamies rūpīgi.

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES/EEZ

STORENT SIA nenodod Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

6. SĪKDATNES

Kad Lietotāji izmanto STORENT SIA tīmekļa vietnes, tad informācija par lietošanu var tikt saglābta kā sīkdatnes. Sīkdatnes ir pasīvi teksta faili, kas, izmantojot Pakalpojumu, tiek saglabāti interneta pārlūkprogrammā Lietotāja ierīcē, piemēram, datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā. STORENT SIA izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Lietotāju Pakalpojuma lietošanu un iegūtu informāciju, piemēram, Pakalpojuma lietošanas statistiku. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumu. Dažkārt informācija, kas ir iegūta, izmantojot sīkdatnes, var saturēt personas datus, un šādos gadījumos to regulē STORENT SIA Sīkdatņu politika.

Lietotājs jebkurā laikā, mainot savas ierīces iestatījumus, var atspējot sīkdatņu lietošanu. Sīkdatņu atspējošana var ietekmēt Pakalpojuma darbību, piemēram, var nedarboties dažas Pakalpojuma funkcijas.

7. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

STORENT SIA saglabās Jūsu personas datus līdz tie vairs nebūs vajadzīgi saistībā ar to iegūšanas un apstrādāšanas mērķiem. Komerciālo dokumentu, kas sevī ietver grāmatvedības dokumentus un grāmatvedības uzskaiti, saglabāšanas termiņš ir 5 vai 10 gadi.

8. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības rakstiski pieprasīt informāciju par STORENT SIA apstrādājamiem personas datiem, izmantojot kontaktinformāciju: privacy.lv@storent.com. Jums bez maksas ir tiesības saņemt vienu (1) kopiju ar apstrādātajiem datiem, kas attiecas tieši uz viņiem. Par papildu pieprasītajām kopijām Pārzinim ir tiesības piemērot saprātīgu samaksu, kas nosegtu šādas prasības administratīvās izmaksas.

Nepieciešamības gadījumā Jūs rakstiski varat lūgt labot savus neprecīzos personas datus, izmantojot Politikas 11. punktā norādīto kontaktinformāciju vai izmantojot mūsu tīmekļa vietnē pieejamo funkcionalitāti.

Jums ir tiesības pieprasīt izdzēst vai ierobežot apstrādi, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi, balstoties uz Regulas 17. panta 1. un 2. punktu.

Šīs tiesības netiek piemērotas, ja personas dati, kuru izdzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti uz cita likumīga pamata, piemēram, apstrāde nepieciešama, lai izpildītu līgumu vai pienākumu, ka paredzēts spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Jums ir tiesības atsaukt jebkādu apstrādes piekrišanu, ko Jūs esat devis Pārzinim. Taču šo tiesību izmantošana var nozīmēt to, ka turpmāk Jums būs ierobežotas iespējas saņemt STORENT SIA pakalpojumus.

Jums noteiktos apstākļos ir tiesības pārvietot datus, kas sevī ietver tiesības iegūt personas datus un nodot tos citam pārzinim, ja vien tas negatīvi neietekmē citu tiesības un brīvības.

Jums ir tiesības iesniegt uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) sūdzību par savu personas datu apstrādi, ja Jūs uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj tiesisko regulējumu par privātās dzīves neaizskaramību.

Jums ir arī visas citas, no Regulas izrietošās tiesības.

9. DROŠĪBA

STORENT SIA prioritāte ir personas neaizskaramība, līdz ar to STORENT SIA aktīvi strādā, lai Lietotāju personas dati tiktu apstrādāti ar vislielāko rūpību. STORENT SIA veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Lietotāju un citu personas dati tiktu droši apstrādāti un tiktu ievērota šī Politika un Regula.

Taču tā kā informācijas pārsūtīšana internetā un mobilajos tīklos bieži vien ir saistīta ar risku, tad visu risku uzņemtas tieši tā persona, kas veic datu pārsūtīšanu. Ir svarīgi, lai arī Jūs pats uzņemtos atbildību un tādējādi nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek aizsargāti. Jūs pats esat atbildīgs par sava pieteikumvārda un paroles glabāšanu slepenībā.

10. IZMAIŅAS POLITIKĀ

STORENT SIA jebkurā laikā ir tiesības mainīt vai papildināt Politiku. Jaunākā Politikas versija vienmēr būs pieejama STORENT SIA tīmekļa vietnē. Jaunā versija Lietotājiem tiek uzskatīta par paziņotu, ja Lietotājs ir, vai nu saņēmis e-pasta ziņu, kurā Lietotājs tiek informēts par jauno versiju (izmantojot e-pastu, kuru Lietotājs ir norādījis saziņai ar STORENT SIA), vai, kad Lietotājs kādā citā veidā tiek informēts par jauno Politiku.

11. SAZINIETIES AR MUMS

Lai uzdotu jautājumus, iegūtu papildinformāciju par STORENT SIA personas datu apstrādi vai sazinātos ar STORENT SIA kādos citos jautājumus, lūdzam izmantot norādīto kontaktinformāciju: privacy.lv@storent.com.

12. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.