Lietošanas noteikumi

1. STORENT Online Nomas Platformas lietošanas noteiktumi ir saistoši katram „STORENT Online Nomas Platforma”, turpmāk „Platforma” lietotājam.
2. Platformu var izmantot tikai tie lietotāji, kuriem ir parakstīts un derīgs sadarbības līgums ar Storent.

3. Lai kļūtu par Platformas reģistrētu lietotāju, lietotājam jāievēro Platformā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

  • Esošam klientam juridiskai personai, katram darbiniekam, kuram ir pilnvara iznomāt tehniku, automātiski tiek piešķirta piekļuve Online Nomas Platformai uz pilnvaras laiku.
  • Esošam klientam juridiskai personai, katram darbiniekam, kuram ir reģistrētas paraksta tiesības, automātiski tiek piešķirtas klientu lietotāju administratora tiesības Online Nomas Platformā.
  • Esošam klientam juridiskai personai, kuras darbiniekiem nav piekļuves Platformai, jāiesniedz lietotāju reģistrācijas iesniegums, tajā norādot darbiniekus, kuriem piešķirt piekļuvi Platformai noteiktā piekļuves līmenī (lietotājs, klienta lietotāju administrators); pēc iesnieguma izskatīšanas Storent administrācija norādītajiem klienta darbiniekiem piešķirs nepieciešamo piekļuvi Platformai.
  • Pieprasījumus par piekļuves tiesību piešķiršanu un atsaukšanu esošam klientam - juridiskai personai, kuras darbiniekiem tiek piešķirta piekļuve Platformai ar iespēju administrēt klienta darbinieku piekļuves tai, administratori iesniedz Mans Kabinets. Pēc pieprasījuma izskatīšanas Storent norādītajiem klienta darbiniekiem piešķirs nepieciešamo piekļuvi Platformai.
  • Esošam klientam - fiziskai personai ir pieeja Platformai pēc noklusējuma, kas tiek piešķirta brīdī, kad tā reģistrējas kā Storent klients.
  • Jaunam klientam – Storent saņēmis aizpildītu reģistrācijas veidlapu, piešķirs administratoram vai lietotāja piekļuves tiesības personai, kas reģistrācijas veidlapā norādīta kā klients vai kā klienta kontaktpersona.
  • Lietotāji, kuriem ir piešķirta klienta lietotāju administratora piekļuve Platformai, ir atbildīgi par jaunu klienta lietotāju pievienošanu un esošo lietotāju savlaicīgu slēgšanu.
4. Kļūstot par reģistrētu Platformas lietotāju, persona piekrīt savu Platformas lietotāja profila datu apstrādei.
5. Katrs reģistrētais Platformas lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa Platforma lietotāja profilā norādītie dati ir pieejami visiem pārējiem Platformā reģistrētajiem lietotājiem, kuri pārstāv to pašu klientu, un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Storent administrācijas.
6. Lietotājs ir atbildīgs par ievadīto datu pareizību. Pamanītās kļūdas savu iespēju robežās lietotājam ir jālabo pašam, bet ja to nav iespējams izdarīt, jāinformē par tām Storent administrāciju. Pieprasījumā, cenu piedāvājumā, rezervācijas u.c. dokumentos norādītā informācija lietotājam ir saistoša.
7. Katrs lietotājs Platformā drīkst reģistrēties tikai vienreiz. Lietotājiem ir pienākums neizpaust citām personām savus Platformas piekļuves datus.
8. Platformas lietotājam ir jāievēro ārējo autorizēšanās lietotņu, kas sniedz piekļuvi Platformai, lietošanas noteikumi. Storent administrācija neatbild par šādu ārējo autorizēšanās lietotņu veiktajām darbībām.
9. Platformas lietotājs atbild par sekām, kuras rodas tam publiskojot Platformā pieejamo informāciju par klientu.
10. Storent administrācija neuzņemas atbildību par Platformas lietotāja datos notikušajām izmaiņām, kuras radušās citas personas tiesību aktu noteikumiem neatbilstošas rīcības rezultātā vai tehniska rakstura problēmu rezultātā.
11. Reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī drīkst izbeigt savu darbību Platformā kā reģistrēts lietotājs, nosūtot lietotāja dzēšanas pieprasījumu Storent administrācijai.
12. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas vērstas pret Platformas sistēmas drošību, stabilitāti, ātrdarbību un citiem Platformas lietotājiem.
13. Lietotāji nedrīkst rīkoties Platformā, pārkāpjot Latvijas likumdošanas noteikumus, maldināt Storent, lietot necenzētu valodu vai pievienot erotiska, pornogrāfiska un citu tiesību aktu prasībām neatbilstoša satura informāciju.
14. Storent administrācija neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti Platformas lietotājiem saistībā ar Platformas pakalpojumiem (izņemot gadījumus, kad zaudējumi ir radušies rupjas nolaidības vai ļaunprātīgu nolūku rezultātā) vai cita Platformas lietotāja publiskotajiem materiāliem.
15. Lietotājs Platformā saņemto informāciju drīkst pārvietot, publicēt, pārdot, reproducēt vai veidot atvasinātus darbus tikai pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Storent administrācijas.
16. Ievietojot informāciju Platformā, Platformas lietotājam ir pienākums pārliecināties par to, ka sniegtā informācija nav pretlikumīga. Platformas lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Storent tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Storent saistībā ar lietotāja Storent Platformā ievietotu pretlikumīgu informāciju.
17. Platformas lietotājiem pieejamie pakalpojumi ir bezmaksas un tiek piedāvāti esošajā kvalitātē. Pretenziju un ierosinājumu gadījumā vērsties pie Storent administrācijas.
18. Lietotājiem ir jāievēro Platformas noteiktumi un Storent administrācijas prasības, kas saistītas ar Platformu un lietotāja veiktajām darbībām tajā. Storent administrācijai ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt Platformas lietotājam pieeju Platformai, kā arī dzēst jebkuru informāciju.

19. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu pieder tikai un vienīgi Storent. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Storent.
20. Visi Platformā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR tiesību aktu noteikumiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR tiesību aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.